Pagina părinte

Despre noi

Regulament CAMPANIE “Castigati premii - Invitati-va colegii”

                                  (2 octombrie 2020)

Art. 1. Organizatorul Campaniei “Castigati premii - Invitati-va colegii”

Organizatorul Campaniei este CredoWeb International Ro SRL, o societate înființată și funcționând potrivit legilor din România, având sediul social în București, Str. Șoseaua București - Ploiești, nr. 17, clădirea IRIDEX, etaj 4, camera 8, sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/17159/2017, avand codul unic de inregistrare 38329370.

Scopul Campaniei („Campania”) este înregistrarea medicilor, de catre colegi ai lor deja membri, în platforma online www.credoweb.ro pentru implicarea în activitatea desfășurată de Organizator. Acest Regulament descrie modul de desfășurare a Campaniei și are caracter obligatoriu pentru toți participanții. Orice modificare a prezentului Regulament de către Organizator trebuie să se facă cu anunțul prealabil al publicului.

Prin participarea la aceasta campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei

Campania se va desfășura exclusiv pe teritoriul României, exclusive in mediul online, pe platforma www.credoweb.ro, din data de 2 octombrie 2020.

 

Art 3. Tema Campaniei și modalitatea de desfășurare

Tema Campaniei: Organizatorul recompensează invitarea de catre medicii deja activi in platforma online www.credoweb.ro a altor medici si crearea de catre acestia din urma a unui cont de membru activ.

Modalitatea de acordare a premiilor este definita pe mai multe subcampanii, desfasuratate din data de 2 octombrie pana la 31 decembrie 2020. Subcampania activa va fi comunicata printr-un articol detaliat in pagina dedicata https://www.credoweb.ro/page/14738/castigati-premii-invitati-va-colegii/all

Perioadele de valabilitate, premiile si rezultatele vor putea fi consultate in aceeasi pagina de campanie:

https://www.credoweb.ro/page/14738/castigati-premii-invitati-va-colegii/all

Regulamentul Campaniei este disponibil pentru toți utilizatorii CredoWeb pe pagina evenimentului https://www.credoweb.ro/page/14738/castigati-premii-invitati-va-colegii/all

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitor la lipsa de acuratețe a datelor completate de membru la înregistrarea în platformă și care are drept consecință imposibilitatea contactării prin email sau telefon în eventualitatea în care membrul este desemnat câștigător.

Câștigătoriil vor fi contactati telefonic și / sau prin email, numele câștigătorilor fiind afișat pe site in artciolul dedicate la finalul fiecarei subcampanii. Pentru validarea fiecarui premiu, câștigătorului i se solicită prezentarea / trimiterea unei copii a actului de identitate pentru verificarea corespondenței cu identitatea declarată în momentul înregistrării în platforma www.credoweb.ro . În absența copiei scanate pentru validarea premiului în termenele prevăzute sau constatarea unei neconcordanțe în ce privește identitatea atrag după sine pierderea premiului.

Data limită de participare va fi comunicata pentru fiecare subcampanie, mai exact ultima zi calendaristică care permite ca prin crearea unui cont  de catre cei invitati ,  medicii participanti sa participe la mecanismul campaniei

 

Art. 4. Drept de participare:

Se pot înscrie în vederea participării la Concursul Campaniei toti medicii cu domiciliul în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani care sunt membri înregistrați pe https://www.credoweb.ro .

Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

• angajații organizatorului sau rudele acestora în linie directă;

• angajații oricăror companii colaboratoare ale organizatorului implicate în realizarea oricăror

activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora în linie directă.

Membrii înregistrați ai CredoWeb (www.credoweb.ro ) sunt înscriși automat la tombolă.

Fiecare membru al platformei va fi înscris într-o bază de date care va permite extragerea aleatorie a câștigătorului.

 

Art. 5. Premiile Campaniei

În cadrul Campaniei “Castigati premii - Invitati-va colegii”se vor acorda mai multe premii, pentru fiecare subcampanie definita de Organizator: modul de acordare si premiile vor fi comunicate la inceputul fiecarei subcampanii, prin newsletter catre toti medicii eligibili din platforma si  prin publicarea unui articol dedicat in pagina de campanie.

Nu este posibilă preschimbarea în bani a niciunui premiu oferit în cadrul acestei Campanii.

Premiul neacordat ca urmare a invalidării câștigătorului sau neridicat va rămâne în proprietatea Organizatorului și va fi oferit ca premiu la o alta campanie.

 

Art. 6. Desemnarea câștigătorilori și validarea premiilor

1. Desemnarea câștigătorilor se va face prin evaluarea activitatii fiecarui participant si compararea cu modul de acordarea a premiuliilor pentru fiecare subcampanie in parte

2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorul prin telefon și / sau email, conform datelor  furnizate de acesta la momentul înregistrării contului. Se va solicita, în vederea validării premiului, o copie scanată a actului de identitate pentru verificarea identității. Câștigătorul are un termen

total de 7 zile calendaristice de la momentul informării pentru a răspunde cerințelor

prezentate prin aceasta pentru validarea premiului.

3. În cazul în care câștigătorul nu răspunde în termenul prevăzut, acesta va fi invalidat.

4. În cazul în care în urma confruntării actului de identitate scanat cu identitatea declarată a membrului în platforma www.credoweb.ro identitatea câștigătorului nu se confirmă, acesta va fi invalidat.

5. În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul (nu raspunde la email / telefon în termenul prevăzut la Punctul 2, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament), acesta este considerat câștigător nevalidat și va pierde orice drept asupra premiului câștigat.

6. Câștigătorul nevalidat va fi informat prin email / telefon asupra faptului că dupa desemnarea sa ca si câstigător a fost invalidat, fiindu-i indicat și motivul care a determinat invalidarea.

7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului,

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

8. Organizatorul se va asigura de intrarea in posesie a premiilor de catre castigatori intr-un termen de maxim 10 zile de la data comunicarii conform Art. 6, pnct 2.

 

Art. 7 Intrarea în posesia premiilor

După încheierea procesului de validare a câștigătorilot, Organizatorul va oferi premiul prin predare ce se va face nominal pe baza unui proces verbal de predare – primire semnat în dublu exemplar. Modalitatea de predare este prin curier.

 

Art. 8 Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

 

Art. 9. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul www.credoweb.ro .

 

Art. 10. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul obținut de către câștigător ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

Art. 11. Reclamații

Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie trimisă Organizatorului la adresa de email officero@credoweb.ro în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea câştigătorului.Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primire. Răspunsul va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor detelecomunicații, servere, interfețe, browsere web.

 

Art. 12 Prelucrarea datelor personale

Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor concursului.

Prin înscrierea și participarea la Concurs Participantii declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu

caracter personal în scopurile de mai sus și că aceastea urmează să fie păstrate de către Organizator pe

o perioadă de 10 ani astfel cum este impus de către legislația fiscală în vigoare în perioada de desfășurare a concursului.

Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că au citit și au acceptat politica deconfidențialitate a organizatorului unde sunt detaliate toate drepturile Participanților cu privire la datele lor personale respectiv:

 

➢ Dreptul de a solicita operatorului, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora (“dreptul

de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării;

➢ Dreptul de a te opune prelucrării;

➢ Dreptul la portabilitatea datelor (de a primi datele furnizate într-un format structurat și de a letransmite altui operator);

➢ Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul tău, prelucrarea datelor dvs. Retragereaconsimtamantului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înaintede retragerea acestuia;

➢ Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Iți poți exercita în mod gratuit oricare dintre aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, către noi prin e-mail: officero@credoweb.ro. În urma primirii cererii avem dreptul să te contactăm pentru a verifica faptul că tu ești persoana care a făcut cererea (verificarea identității).

Dacă refuzi să îți mai prelucrăm datele cu caracter personal nu vei mai putea fi un membru activ al comunității noastre iar contul tău va fi șters din baza noastră de date și nu vei mai putea participa la tombolele CredoWeb, inclusiv la prezenta.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Prin înscrierea la acest Concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca numele, prenumele, să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare pe pagina de internet a Organizatorului fără alte obligații sau plăți.

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile regulamentului european privindprotecția datelor cu caracter personal, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării concursului, cât şi ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Concurs.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul participanților referitor la faptul că, în baza acordului lor expres liber exprimat în scris numele, prenumele, înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu organizatorul si campania Questia, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru Participanți.

 

Art. 13 Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea concursului promoțional.

Participarea la concurs implică acordul Participantilor câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator pe website-ul https://www.credoweb.ro.

 

Prezentul regulament a fost redactat și afișat spre cunoștința publicului, astăzi, 2 octombrie 2020.

 

 

Organizator,

CredoWeb International Ro SRL

O noua campanie CredoWeb: invitati-va colegii si castigati premii substantiale
default image
O noua campanie CredoWeb: invitati-va colegii si castigati premii substantiale

Prima campanie a noastra cu premii garantate a luat sfarsit, iar castigatorii au fost desemnati d...

2020
O noua campanie CredoWeb: invitati-va colegii si castigati premii substantiale
default image
O noua campanie CredoWeb: invitati-va colegii si castigati premii substantiale

Prima campanie a noastra cu premii garantate a luat sfarsit, iar castigatorii au fost desemnati d...

Publicații

O noua campanie CredoWeb: invitati-va colegii si castigati premii substantiale
Articol
O noua campanie CredoWeb: invitati-va colegii si castigati premii substantiale
Invitati-va colegii in CredoWeb si castigati premii garantate
Articol
Invitati-va colegii in CredoWeb si castigati premii garantate
2020
Invitati-va colegii in CredoWeb si castigati premii garantate
default image
Invitati-va colegii in CredoWeb si castigati premii garantate

CredoWeb lanseaza o campanie adresata medicilor care fac parte deja din comunitatatea nostra: va ...